Regionalno stičišče nevladnih organizacij Severne Primorske / Goriške razvojne regije

Občine Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava

Fundacija BIT Planota od aprila 2008 opravlja funkcijo regionalnega stičišča za nevladni sektor v regiji, katerega namen je v 13 občinah na območju poskrbeti za nevladne organizacije, jim nuditi podporo, jih povezovati in jim omogočiti razvoj. S projektom naslavljamo probleme, ki se pojavljajo v zvezi z usposobljenostjo nevladnega sektorja za naslavljanje potreb lokalne skupnosti in na področju vključevanja sektorja v programiranje ter odločanje na občinskem in regionalnem nivoju.

mag. Darijan Krpan, vodja projekta

Vodja stičišča skrbi za motivacijo lokalnih NVO za sodelovanje v mrežah za zagovorništvo in koordinira delovanje teh mrež. Vzpostavlja stike in gradi odnose z odločevalci z namenom izboljšanje pogojev za delovanje NVO sektorja v regiji. Krepi povezovanje javnimi institucijami za boljše vključevanje NVO v reševanje lokalnih izzivov na različnih področjih (sociala, zdravstvo, zaposlovanje …); s tem spodbuja nastajanje lokalnih partnerstev. Gradi odnose s podpornimi inštitucijami gospodarstva z namenom spodbujanja razvoja socialne ekonomije in (samo)zaposlovanja.

Kontakti

www.nvoplanota.si

Facebook stran @regionalnosticisceNVOplanota

T: 05 307 40 40

Grgarske ravne 30, Grgar

04 BIT planota logo.jpg

“Iščem ljudi, ki imajo neskončno veliko zmožnost ne vedeti, kaj se ne da narediti.”

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.