top of page

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja

Občine Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja deluje kot informacijsko-komunikacijski center, povezovalni center, podporno / razvojni center ter zagovorniški center za nevladne organizacije v pomurski regiji.

V zadnjih letih so aktivnosti regionalnega stičišča posvečene krepitvi usposobljenosti nevladnih organizacij s potencialom (tj. NVO, ki izkazuje v lokalnem okolju interes za razvoj organizacijskih kapacitet, in je pripravljena zadovoljevati lokalne potrebe oz. aktivno prispevati k razvoju lokalne skupnosti). Prav tako nevladne organizacije usposabljamo na področju zagovorništva in civilnega dialoga, ki je ključnega pomena za premike v razvoju, uveljavljanju sektorja ter ustvarjanju pogojev za spodbudno okolje. Velik poudarek je na krepitvi čezsektorskega povezovanja in sodelovanja ter na razvoju novih storitev in programov v pomurski regiji.

Bojan Vogrinčič, predsednik uprave LRF za Pomurje

Bojan Vogrinčič je predsednik uprave LRF za Pomurje, po izobrazbi  univerzitetno diplomirani pravnik. Pri delu LRF za Pomurje sodeluje že od same ustanovitve leta 2006, ko je kot koordinator projekta sodeloval pri vzpostavitvi fundacije v okviru projekta Dobra družba. V letu 2007 je prevzel funkcijo predsednika uprave LRF za Pomurje, ki jo opravlja še danes. 

V letih 2007-2009 je bil vodja projekta CEE Trust GM, kjer je LRF za Pomurje uspela pridobiti in razdeliti več kot 110.000 evrov za nevladne organizacije v Pomurju. Že takrat pa je bilo pri sodelovanju z nevladnimi organizacijami opaziti ključno vrzel nevladnega sektorja – da ni bilo vzpostavljene mreže informiranja, svetovanja in podpore. Realizacija te potrebe je sledila v letu 2008, ko je po uspešni prijavi projekta na razpis zaživelo Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja, v okviru katerega je prevzel vlogo vodje projekta. V okviru omenjenega projekta skrbi za vodenje, koordinacijo in monitoring s finančnega, vsebinskega in tehničnega vidika, komuniciranje s skrbniki pogodbe, javnostjo ter drugimi deležniki (NVO, občine, mediji, gospodarstvo) ter za strateški načrtovanja razvoja civilnega sektorja na nacionalni / regionalni ravni. Kot predsednik uprave se aktivno vključuje v proces zagovorništva in razvoj civilnega sektorja na regionalni in nacionalni ravni. Izvoljen je bil za predstavnika nevladnih organizacij v Svetu vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij ter za predstavnika NVO v Razvojnem svetu kohezijske regije Vzhodna Slovenija, prav tako pa je član Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020, Nacionalnega odbora za transnacionalne programe, Interreg Europe in INTERACT 2014-2020.

Na podlagi delovnih izkušenj pozna konkretne izzive, problematiko in  težave na področju projektnega menedžmenta na mednarodni / nacionalni / regijski / lokalni ravni, različnih virov financiranja (Horizon 2020, ESS, ESRR, CEE Trust, Inteligent Energy Europe - EACI, SEE program, MED program, CEE program, Interreg IVC, OP IPA SI-HR, OP SI-AT, OP SI-HU, Ekološki sklad RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za javno upravo, SVLR,…).

Kontakti

www.lrf-pomurje.si

Facebook stran @lrfzapomurje

Facebook profil LRF za Pomurje

Facebook skupina Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja

T: 02 538 13 54

Martjanci 36, Martjanci

RSNOP-logo-final-new-1.png

“Živi, kot da je jutri tvoj zadnji dan,

uči se, kot da boš živel večno.”

bottom of page