10 načel dobrega sodelovanja lokalnih skupnosti

Solidarnost in zaupanje

Medsebojno sodelovanje krepi zaupanje in solidarnost. Povečuje se širše razumevanje sprejetih odločitev. Zaupanje je ključ do zmanjševanja trenj in napetosti v skupnosti. 

Raznolikost skupnosti

Vsak od nas daje prispevek v skupen mozaik, ki se dnevno spreminja in ustvarja dovršeno podobo. Razlike so tiste, ki skupnost delajo unikatno in povečujejo možnosti za uspeh.

Prepoznavanje potreb

Dejanske potrebe občanov in skupnosti se pri sodelovanju usmerjajo v razvoj in rast. Hitro prepoznavanje potreb, izzivov in želja je ključni dejavnik učinkovitega delovanja. 

Učinkovitost iskanja rešitev

Večja vključenost in povezanost lokalnih skupnosti prinaša hitre in učinkovite rezultate pri iskanju rešitev za lokalno specifične problematike in boljše sprejemanje končnih odločitev.

Izkoriščanje potencialov za razvoj

Iskanje virov za razvoj je hitrejše, če vključujemo širšo lokalno skupnost, ki prinaša boljšo informiranost, širši nabor strokovnih znanj, povezovanj in prinaša dodatne roke pri operativnem delu.

Aktivno sodelovanje

Z aktivnim sodelovanjem občin in nevladnih organizacij krepimo pripadnost svojemu kraju ter bolje poznamo medsebojne potrebe in povečujemo zaupanje.

Izboljšanje prometne logistike

Nenehno povečevanje prometa zahteva premišljene in preudarne odločitve, ki upoštevajo tudi specifične uporabnike. S strokovnim znanjem nevladne organizacije občinam pomagajo do večjega sožitja.

Širši pogled na stanje v skupnosti

Raznolikost skupnosti prinaša različne poglede na razvoj in prioritete razvoja. Z vključenostjo povečamo možnosti razumevanja in sprejemanja končnih odločitev ter njihovo prilagajanje širši skupnosti.

Stroškovna in strokovna učinkovitost

Sodelovanje ne pomeni samo več glav več ve, vendar prinaša tudi raznolikost znanj in izkušenj, hitrejšo izvedbo in stroškovno učinkovitost za občinski proračun.

Celovit trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj vključuje vsa področja našega življenja. Celovita trajnostna naravnana družba je mogoča le z ustreznimi strokovnimi znanji in vključenostjo vseh članov skupnosti.

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.