top of page

10 načel dobrega sodelovanja lokalnih skupnosti

Solidarnost in zaupanje

Medsebojno sodelovanje krepi zaupanje in solidarnost. Povečuje se širše razumevanje sprejetih odločitev. Zaupanje je ključ do zmanjševanja trenj in napetosti v skupnosti. 

Raznolikost skupnosti

Vsak od nas daje prispevek v skupen mozaik, ki se dnevno spreminja in ustvarja dovršeno podobo. Razlike so tiste, ki skupnost delajo unikatno in povečujejo možnosti za uspeh.

Prepoznavanje potreb

Dejanske potrebe občanov in skupnosti se pri sodelovanju usmerjajo v razvoj in rast. Hitro prepoznavanje potreb, izzivov in želja je ključni dejavnik učinkovitega delovanja. 

Učinkovitost iskanja rešitev

Večja vključenost in povezanost lokalnih skupnosti prinaša hitre in učinkovite rezultate pri iskanju rešitev za lokalno specifične problematike in boljše sprejemanje končnih odločitev.

Izkoriščanje potencialov za razvoj

Iskanje virov za razvoj je hitrejše, če vključujemo širšo lokalno skupnost, ki prinaša boljšo informiranost, širši nabor strokovnih znanj, povezovanj in prinaša dodatne roke pri operativnem delu.

Aktivno sodelovanje

Z aktivnim sodelovanjem občin in nevladnih organizacij krepimo pripadnost svojemu kraju ter bolje poznamo medsebojne potrebe in povečujemo zaupanje.

Izboljšanje prometne logistike

Nenehno povečevanje prometa zahteva premišljene in preudarne odločitve, ki upoštevajo tudi specifične uporabnike. S strokovnim znanjem nevladne organizacije občinam pomagajo do večjega sožitja.

Širši pogled na stanje v skupnosti

Raznolikost skupnosti prinaša različne poglede na razvoj in prioritete razvoja. Z vključenostjo povečamo možnosti razumevanja in sprejemanja končnih odločitev ter njihovo prilagajanje širši skupnosti.

Stroškovna in strokovna učinkovitost

Sodelovanje ne pomeni samo več glav več ve, vendar prinaša tudi raznolikost znanj in izkušenj, hitrejšo izvedbo in stroškovno učinkovitost za občinski proračun.

Celovit trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj vključuje vsa področja našega življenja. Celovita trajnostna naravnana družba je mogoča le z ustreznimi strokovnimi znanji in vključenostjo vseh članov skupnosti.

bottom of page