Oblikovanje socialne mreže za dvig kakovosti življenja v lokalni skupnosti: (So)delujem

Čezsektorsko partnerstvo »Daj mi priložnost, da (so)delujem« že v svojem imenu zajema glavni cilj; vključiti otroke, mlade, ženske in starejše, da sodelujejo v družbi in da prek dejavnosti, ki jih ponuja partnerstvo, srečajo in ustvarijo socialno mrežo. 

 

Partnerstvo s povezovanjem kulturnih, izobraževalnih ter športnih institucij med društvi, različnimi socialnimi skupinami in različnimi generacijami ustvarja nova in inovativna partnerstva. Namen partnerstva je spodbuditi mlade, še posebej tiste, ki se zaradi različne narodnosti ali kulture, težje vključujejo v okolje in težje vzpostavljajo socialno mrežo, da se prek športnih aktivnosti vključujejo v družbo in se srečujejo z vrstniki, si ustvarjajo socialno mrežo in si posledično tudi povečujejo kakovost življenja. 

  

Čezsektorsko partnerstvo zajema tri aktivnosti:

 

A) Kulturno-umetniške delavnice “Vidim zvok, slišim podobe”: izobraževanja in delavnice s posebno pozornostjo vključevanj prepoznanih ranljivih skupin z namenom, da jih:

(1) usmerimo v spoznavanje značilnosti kraja, njegove tradicije, naravnih znamenitosti, ponudbe, možnosti in priložnosti, ki jih ponuja in da jih

(2) ob občutljivem opazovanju preko umetniškega medija fotografije in vizualne umetnosti ter glasbe spodbudimo, da izrazijo, kako občutijo kraj, kaj jih v kraju navdušuje in kaj pogrešajo.

 

Raziskave kažejo, da je umetniški jezik zelo pomemben medij, ki omogoča vsem starostnim skupinam doživljanje in izražanje svojih stališč, idej, pogledov, pa tudi strahov in skrbi. Zato je naš namen aktivirati omenjene skupine k razmišljanju in doživljanju svoje vloge v kraju, jim dati priložnost za medgeneracijsko druženje in jih spodbuditi k (so)delovanju.

 

B) Kulturno-umetniške delavnice “Naše zgodbe iz davnine” - medgeneracijsko povezovanje in predajanje ljudskega izročila starejših k mladim ter obiskovalcem.

 

C) Športne aktivnosti/dejavnosti “Šport za vse”: 

za mlade, s posebnim poudarkom na medsebojnih odnosih in integriranju mladih različnega narodnega in kulturnega porekla in mladih iz socialno depriviligiranih družin. Z organizacijo športnih taborov in tekmovanj mladim preko igre omogočamo udejstvovanje v športnih aktivnostih in lažjo integracijo v lokalno okolje, s čimer dvigujemo nivo kakovosti preživljanja prostega časa. Pri izvajanju športnih aktivnosti zasledujemo enakopravno zastopanost spolov. Prav tako prek športnih aktivnost pri mladih spodbujamo zdrav in aktiven življenjski slog.


Vključenih je več partnerjev, z namenom, da pokrijemo različna krajevna območja, čim več ranljivih skupin in jim ponudimo možnost za vključevanje in sodelovanje v različne aktivnosti - športne ter kulturno-umetniške. Partnerstvo prispeva k povečanju dostopnosti storitev s področja športa in kulture na lokalni ravni – razvijamo tudi nove javne storitve NVO. Z izvajanjem projekta spodbujamo zdrav in aktiven življenjski slog.

PARTNERJI: Koroško regionalno stičišče NVO - Korociv, KMKC Kompleks, KD Drugi zvoki, KD Leše, NK Fužinar, NK Peca, Zavod Petida, Spletna agencija Si-TEAM, Boštjan Gorenšek s.p., občina Ravne na Koroškem, občina Črna na Koroškem

TRAJANJE PROJEKTA: od 1. julija 2017 do 30. junija 2018. Projekt se bo nadaljeval tudi po zaključku sofinanciranja.

Več informacij najdete tukaj.

Vsi primeri dobre prakse

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.