Oživitev naravne in kulturne dediščine: Mreža za Bazo 20

Baza 20 je eden izmed redkih ohranjenih zgodovinskih spomenikov slovenske državnosti iz obdobja druge svetovne vojne, ki pa je v izredno slabem stanju. Zanj je s pomočjo sredstev ministrstva za kulturo in občine po svojih najboljših močeh skrbel Dolenjski muzej, vendar se zaradi odsotnosti osnovne infrastrukture, ki bi omogočila večji turistični obisk (npr. gostinska ponudba, sanitarni prostori, prodaja spominkov, informacijska točka z gradivi ipd.) in zaradi odsotnosti strateškega razmisleka o razvoju in ureditvi tega kulturnega spomenika državnega pomena, stanje ni moglo izboljševati.

 

Na pobudo Regijskega NVO centra in nevladnih organizacij je župan občine Dolenjske Toplice imenoval delovno skupino ključnih deležnikov iz vseh sektorjev, ki so pripravili načrt oživitve in obnove tega spomenika.

 

Rezultat: vzpostavitev koncepta Baze 20 kot vstopne točke za spoznavanje kulturne in naravne dediščine celotnega Kočevskega Roga. S projektom smo povezali ključne producente, ki vsako leto (od 2016 dalje) pripravljajo festival Poletje v Kočevskem Rogu in z več kot 20 dogodki privabljajo obiskovalce. Uredili smo upravljanje in skrbništvo obnove posameznih objektov.

Gre za primer uspešnega sodelovanja ključnih deležnikov, ki je bilo načrtovano in vodeno s skupnimi cilji in je v relativno kratkem času pripeljalo do konkretnih premikov na bolje.

PARTNERJI: Občina Dolenjske Toplice, Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto, Društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu, Regijski NVO center – Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Dolenjski muzej Novo mesto, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Zavod za gozdove Slovenije - OE Novo mesto, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave - OE Novo mesto

TRAJANJE PROJEKTA: od avgusta 2015 dalje

Primeri dobre prakse

Pobudniki projekta

03 logo-boreo2.png
dobradruzba_barvni.jpg
02 logo grozd.png
cgp_korociv-2.png
01 NOVUS logo-reg-sticisce.png
Iskra logo.png
regionalno sticisce.jpg
04 BIT planota logo.jpg
pip logo.jpg
RSNOP-logo-final-new-1.png
Logotip.jpg
05 Zasavje logo_zlht.jpg

© 2018 Šola za župane

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.